Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávky

Objednávky na školení, konzultace a certifikační zkoušky jsou přijímány písemně, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. Objednávka musí obsahovat potřebné fakturační údaje (firma/jméno, adresa, IČ, DIČ apod.). V rámci objednávky se objednavatel zavazuje poskytnout náležitou součinnost při realizaci předmětu objednávky, poskytne požadované informace o kandidátech a o splnění všech předpokladů pro absolvování kurzů či certifikační zkoušky. Po přijetí je objednávka zpracovaná a objednavatel obdrží e-mailem vyrozumění o přijetí či odmítnutí objednávky. Objednávky na certifikační zkoušky se přijímají nejméně 48 hodin před plánovanou zkouškou.

Platební podmínky

Za standardních podmínek jsou veškeré služby fakturovány objednavateli po jejich dodání s 14denní splatností. Tyto standardní podmínky je možné po vzájemné dohodě upravit tak, aby vyhovovaly všem zúčastněným stranám. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případech, kdy hrozí, že nebude uhrazena. Veškeré platby probíhají formou bankovního převodu. 

Storno podmínky

Bezplatné zrušení objednávky je akceptováno v případě kurzů a konzultací 5 pracovních dní před domluveným termínem. V případě certifikačních zkoušek je možné bezplatně zrušit objednávku minimálně 48 hodin před termínem zkoušky. V případě nedodržení těchto termínů jsme nuceni účtovat 100 % dohodnuté ceny. Dále si dodavatel vyhrazuje právo účtovat doložitelné náklady vzniklé v souvislosti s přípravou dodávky (tisk materiálů, ubytování, jízdenky/letenky, manipulační poplatky apod.).

Organizační změny

Dodavatel si vyhrazuje právo přesunout termín/místo dodávky z důvodů, které nemůže ovlivnit (vyšší moc, náhlá nemoc lektora/konzultanta, výpadky elektrického proudu apod.). Dále si dodavatel vyhrazuje právo zrušit či přesunout kurz v případě, že se nepřihlásí více než 3 účastníci. Ve všech případech bude objednavateli nabídnuto náhradní řešení.

Ochrana duševního vlastnictví/informací

Zúčastněné strany se zavazují chránit duševní vlastnictví a nepořizovat záznamy či kopie materiálů obsahujících duševní vlastnictví nad rámec objednávky. Zároveň se všechny zúčastněné strany zavazují chránit informace získané v rámci realizace dodávky a neposkytovat je třetím stranám bez písemného souhlasu dotčené zúčastněné strany.

Ochrana osobních dat

Zúčastněné strany se zavazuji přiměřeným způsobem chránit osobní data potřebná pro realizaci dodávky a neposkytovat je třetím stranám bez písemného souhlasu za jakýmkoli účelem, mimo:

 • Fakturace (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ)
 • Objednání certifikační zkoušky/školení (jméno, příjmení, email, požadavky pro absolvování zkoušky/školení)
 • Zákonné požadavky
Ochranné známky
 • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

 • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

 • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

 • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

 • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
 • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

 • Telefon: 777 608 646

 • Email: info@ict-123.com