SWOT

Než se do něčeho pustíme, musíme k tomu mít důvod

Bez dostatečně dobrého důvodu ani ránu. Nemá smysl dělat něco jenom proto, abych něco dělal. To je lepší jít na plovárnu. No a kde ten důvod vzít? V podstatě je jenom několik málo důvodů. Tak v první řadě to může být problém, který potřebujeme vyřešit. Problémem může být nějaká naše slabá stránka anebo hrozba zvenčí. V druhé řadě to může být využití nějaké příležitosti, která se naskytla. No a to všechno můžeme získat z analýzy SWOT. Definice (Wikipedie) může vypadat třeba takhle:

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod.

Takhle to zní jednoduše. Jenže když si vezmete kus čistého papíru a začnete přemýšlet, co by mohlo být silnou či slabou stránkou nebo příležitostí či hrozbou, tak se zaseknete. Chce to nějaké záchytné body. Už pan Newton řekl “dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zemí.” To samé platí i tady. A kde ty záchytné body vzít? No přeci z jiných, daleko více specifických analýz. Těch analýz existuje celá řada a vždy záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Je potřeba si správně vybrat. Přestože si můžete vybírat, tak určitá pravidla přeci jenom existují. První a základní pravidlo je, že se postupuje zvenku dovnitř. Druhé pravidlo je, že se vždy koukáme do minulosti (mapujeme), zjišťujeme, co to asi tak znamená (analyzujeme) a nakonec se snažíme předpovědět, jak se to bude měnit do budoucnosti (predikujeme). Tomuto přístupu se někdy říká MAP.

1. Obecné okolí

První na řadě je obecné okolí. Všichni a všechno existuje v nějakém prostoru nezávisle na tom, co děláme. Nezávisle na našem oboru, na našem podnikání apod. Tady můžeme využít analytických metod označovaných jako SLEPT, PEST apod. Ty písmenka určují jednotlivé oblasti faktorů, které na nás mohou mít vliv. Tvoří právě ty “pevné body ve vesmíru”. Z těchto analýz nám vyplynou hrozby a příležitosti.

2. Oborové okolí

Další je na řadě oborové okolí. To je prostředí naší oblasti “podnikání”. Každé podnikání je totiž do určité míry specifické. Pohybují se tu jiní hráči na trhu. Je nutné splnit různé podmínky, abychom vůbec mohli podnikat. Trh se velmi rychle rozvíjí, nebo je naopak velmi stabilní. Těchto faktorů může být celá řada. Typická analýza, která se tu používá, se nazývá Porterova analýza 5 sil. A protože se jedná o okolí, tak i z této analýzy dostaneme hrozby a příležitosti.

3. Analýza zainteresovaných stran

Kdo to jsou zainteresované strany? Mezi zainteresované strany patří všichni, kteří se na vaší činnosti podílejí, nebo jsou dotčeni jejím výsledkem. Tito všichni lidé mají své zájmy. A tyto zájmy jsou velmi často protichůdné. Je proto třeba je poznat a zjistit, co pro nás znamenají. Jak mohou ovlivnit naše podnikání, projekt či nějakou jinou aktivitu. Tomu se říká analýza zainteresovaných stran. Můžeme je najít jak uvnitř, tak i venku. Z toho plyne, že z této analýzy získáme jak silné a slabé stránky, tak i příležitosti a hrozby.

4. Analýza vnitřního prostředí

A to už se dostáváme dovnitř naší firmy, oddělení nebo projektového týmu. Tady hledáme silné a slabé stránky. Otázka zní jak se na to podívat. Existuje zase spousta analytických metod, které se dají i kombinovat. Záleží jak se na to chceme podívat. Obvykle platí pravidlo, že co má být vylepšováno, má být i analyzováno. To pomůže určit i tu metodu. Patří sem oblíbené 7P od pana Kotlera, vhodné především pro obchodně zaměřené subjekty. Nebo 7S od McKinsey. Ta se zase hodí při obecném pohledu na firmu nebo oddělení. Taky to může být analýza zralosti procesů (ISO 15504) pro firmy procesně zaměřené. Těch metod je spousta. 

 


Pamatujte, SWOT analýza jako souhrn všech ostatních analýz nám může dát dostatek důvodů proč něco dělat, nebo nedělat.


Ochranné známky
  • PMBOK® a PMI® jsou registrované ochranné známky Project Management Institute.

  • ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited používané s jejím svolením. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

  • IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

  • COBIT5® je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.

  • GTD® a Getting Things Done® jsou registrované ochranné známky David Allen Company.

Kontakt
  • Sídlo: Vlasty Buriana 500, 19015 Praha 9

  • Telefon: 777 608 646

  • Email: info@ict-123.com