PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti v projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, monitorování a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.

 

Analýza stavu | Rozhodování | Koordinace | Realizace | Podpora | Služby | Zdroje

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Plnit termíny a rozpočty projektů?
 • Předcházet nenadálým situacím?
 • Součinnost mezi projekty a jejich okolím?
 • Konsolidovat výsledky do jednoduchého přehledu?
 • Zkontrolovat dodávky od dodavatelů?

Nevíte ...

 • Jak dlouho bude projekt trvat?
 • Kolik bude celý projekt stát peněz?
 • Kdo je za co odpovědný?
 • Kolik peněz se už utratilo?
 • Co už je hotové?

S tím vším se dá něco dělat!

Nástrojem pro analýzu stavu řízení projektů, programů a portfolia jsou Maturity levels

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...

Rozhodování

Řízení portfolia je dynamický proces rozhodování, při kterém jsou nové projekty a programy hodnoceny, vybírány, upřednostňovány a vyváženy v kontextu stávajících projektů a programů v rámci portfolia. Cílem řízení portfolia je sladit projekty se strategií, udržovat rovnováhu různých typů projektů v rámci portfolia a zajistit, aby portfolio odpovídalo dostupnosti a kapacitě zdrojů.

Řeší ...

 • Přiřazování priorit jednotlivým iniciativám
 • Optimalizaci využití lidských zdrojů
 • Balancování rizik mezi projekty a programy
 • Optimalizaci firemního cash-flow
 • Soulad iniciativ s firemní strategií

Přináší ...

 • Vybalancované portfolio projektů a programů
 • Konsolidovaný přehled výsledků
 • Transparentní rozhodování v kontextu organizace
 • Optimální míru rizika podle firemní kultury
 • Plnění strategických cílů organizace
Doporučení pro řízení portfolia projektů je The Standard for Portfolio Management (PMI®)

Potřebujete dělat správné věci?

Transparentní rozhodování, co je správné, je druhý krok ...

Koordinace

Řízení programů je koordinované řízení všech komponent za účelem implementace změn a realizace přínosů. Každá komponennta je řízena samostatně.Řízení programu přidává sladění těchto samostatných komponent se zaměřením na realizaci výsledků a přínosů.

Řeší ...

 • Příliš velké a komplexní projekty
 • Návaznosti mezi projekty
 • Společná rizika mezi projekty
 • Sdílené zdroje mezi projekty
 • Dosahování dlouhodobých cílů

Přináší ...

 • Dosažení strategických výhod
 • Dosažení nejenom výstupů, ale I výsledků a přínosů
 • Snížení nákladů na řízení rizik
 • Zlepšení komunikace mezi zúčastněnými
 • Přesnější plánování zdrojů a jejich času
Doporučení pro řízení programů je The Standard for Program Management (PMI®)

Potřebujete efektivně řídit komplexní projekty?

Koordinované řízení komplexních projektů a podprojektů je třetí krok ...

Realizace

Tradiční

 • Máte jasné zadání?
 • Máte jasný způsob řešení?
 • Máte stabilní požadavky?
 • Členové týmu pracují na různých projektech současně?
 • Výstupy je nutné dodávat ve větších celcích?
 
Zkuste IPMA®, nebo PMBOK®

Agilní

 • Nejsou jasné všechny požadavky?
 • Není jasné řešení?
 • Jste schopni vytvořit dedikovaný tým?
 • Dají se výstupy dodávat postupně?
 • Jste schopni delegovat rozhodovací pravomoci?
 
Využijte Scrum, Kanban nebo Lean StartUp

Potřebujete dělat schválené věci správně?

Využití ověřených frameworků je čtvrtý krok ...

Podpora

Kancelář pro řízení projektů (zkráceně PMO) je skupina nebo oddělení v rámci organizace, které definuje a udržuje standardy pro řízení projektů v organizaci, definuje a udržuje nástroje pro podporu řízení projektů, zajišťuje administrativní podporu projektových manažerů a formou mentorování a koučování je rozvíjí.

Řeší ...

 • Kvalitu řízení projektů a programů
 • Sběr a konsolidaci dat a získaných zkušeností
 • Administrativní podporu projektů
 • Standardy a podpůrné nástroje řízení projektů
 • Rozvoj projektových manažerů

Přináší ...

 • Efektivní řízení projektů
 • Podklady pro transparentní rozhodování
 • Snížení nákladů na řízení projektů
 • Zlepšenou komunikaci všech zúčastněných
 • Využití získaných zkušeností
Je dobré si vybudovat Projektovou kancelář

Potřebujete kvalitní zázemí pro Vaše projekty?

Možnost soustředit se na předmět projektu díky zázemí je pátý krok ...